Объявление

 

          Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Алатау» балалар клиникалық санаторийі шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны кәсіпорнының (бұдан әрі – Кәсіпорын) байқау кеңесі Кәсіпорынның директоры бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

          Конкурсты өткізу орны: Алматы каласы, Керей-Жәнібек хандар кешесі 470, , анықтама телефоны +7 (727) 271-61-96 (95).

          Кәсіпорынның орналасқан жері: Алматы каласы, Керей-Жәнібек хандар кешесі 470.

          Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: Балаларға профилактикалық медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыру.

          Конкурсқа қатысушылар мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс:
«Денсаулық сақтау» дайындық бағыты бойынша жоғары білім және «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті» мамандығы бойынша қайта дайындық туралы куәлік және (немесе) тиісті мамандық бойынша біліктілік санаттарын беру туралы куәлік; немесе «Денсаулық сақтау» дайындық бағыты бойынша жоғары білім және (немесе) «Бизнес, басқару және құқық»; немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру «Денсаулық сақтау» дайындық бағыты бойынша және (немесе) «Бизнес және құқық»; немесе МВА executive немесе full time дәрежесі; денсаулық сақтау саласындағы менеджер сертификатының болуы; тиісті мамандық бойынша жоғары санатының болуы; басшылық лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл;

          Конкурсқа қатысушылар мынаны білуі тиіс: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы, Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексі, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңы;

          қазіргі заманғы басқару қызметінің стратегиялық және ұйымдастырушылық аспектілері;          

         денсаулық сақтау ұйымдарының жоспарлы-экономикалық және қаржылық қызметінің негіздері;          

         басқарудың экономикалық әдістері және ұйым қызметін талдау;;

         медициналық қызметтер нарығының конъюнктурасы;         

         денсаулық сақтаудағы адам ресурстарын басқарудағы үздік тәжірибелер;          

         халық денсаулығының жай-күйін сипаттайтын статистиканы, өлшемшарттар мен көрсеткіштері;          

         отандық медицинаның заманауи ғылыми жетістіктері; денсаулық сақтауды басқарудағы үздік халықаралық тәжірибе;          

          еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитариялық және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормалары;        

          отөтенше жағдайлар кезінде қызметті ұйымдастыру;

           Конкурсқа бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар қабылданбайды.

           Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) мемлекеттік және орыс тілдерінде резюме;

3) еркін түрде жазылған өмірбаян;

4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5) енбек кітапшасының немесе еңбек шартының көшірмесі не сонғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді көшірмелері;

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама»;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің соттылығының жоқтығы туралы анықтамасы;           

          Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнынан басшылықтан ұсынымдар және т.б.) ұсына алады.

          Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар кәсіпорынға құжаттарын электронды түрде электрондық почта мекенжайына ұсынады: alatau@dsalatau.kz, alatau470@mail.ru, құжаттарды қабылдау аяқталғанға дейін.

         Құжаттарды қабылдаудың басталу күні — 2021 жылғы 3 ақпан.

         Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Алматы каласы, Керей-Жәнібек хандар кешесі 470 мекен- жайы бойынша тапсырылуы тиіс. Анықтама телефондары: +7 (727) 271-61-96 (95).

Конкурсқа жіберілген кандидаттар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Алатау» БКС ШЖҚ РМК-ның Байқау кеңесінде әңгімелесуден өтеді.

Өтініш директор лауазымына

 

          Наблюдательный совет Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Детский клинический санаторий «Алатау» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – РГП на ПХВ «Детский клинический санаторий «Алатау» МЗ РК) объявляет конкурс на занятие вакантной должности  директора РГП на ПХВ «Детский клинический санаторий «Алатау» МЗ РК.

          Место проведения конкурса: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Керей Жанибек хандар 470. +7 (727) 271-61-96 (95)

          Место нахождения предприятия: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Керей Жанибек хандар 470.

          Краткое описание основной деятельности предприятия: Осуществление деятельности в области здравоохранения по оказанию профилактической медицинской помощи детям.

          Участники конкурса должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение», свидетельство о прохождении сертификационного курса (переподготовке) по специальности, «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здравоохранение») и (или) свидетельство о присвоении квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес, управление и право» или послевузовское образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес и право» или степень МВА executive или full time, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет;

          Участники конкурса должны знать: Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»;

          стратегические и организационные аспекты современной управленческой деятельности;          

         основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций здравоохранения;          

         экономические методы управления и анализ деятельности организации;

         конъюнктуру рынка медицинских услуг;          

         лучшие практики в управлении человеческими ресурсами в здравоохранении;          

         статистику, критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения;          

         современные научные достижения отечественной медицины, лучший международный опыт в управлении                                здравоохранением;          

          правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной                                          безопасности;        

          организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.

           Участия в конкурсе не принимают лица, ранее совершившие коррупционные правонарушения, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость.

           Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;

2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;

4) копии документов об образовании;

5) копию трудовой книжки или трудового договора, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

7) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.                   

          Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

          Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы в Предприятие, в электронном виде на адрес электронной почты: alatau@dsalatau.kz, alatau470@mail.ru  до даты окончания приема документов.

         Дата начала приема документов – 3 февраля 2022года.

         Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней

со дня опубликования объявления, по адресу Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Керей Жанибек хандар 470.

Справки по телефонам: +7 (727) 271-61-96 (95), вн. 107, 108.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в Наблюдательном совете РГП на ПХВ ДКС «Алатау» МЗ РК.

Заявление на должность директора

Добавить комментарий